Praca i kształcenie

Oferta pacy

Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych:
 
 
Zgłoszenia należy składać w terminie do 01.09.2015. do godz. 13.00 osobiście w Dziale Kadr Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, budynek H, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław lub pocztą (zastrzegamy sobie prawo brania pod uwagę tylko dokumentów otrzymanych do dnia 01.09.2015r., podania dostarczone przez pocztę po tym terminie mogą nie być rozpatrywane).

 

Oferujemy:

 

Stanowisko pracy o innej specyfice niż typowa praca apteczna umożliwiające rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz stawiające nowe wyzwania.

 

1. Miejsce pracy w placówce o dobrej sytuacji finansowej dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

2. Praca w nowo powstałej „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych” zorganizowanej z uwzględnieniem aktualnych standardów i wyposażonej w wysokiej klasy urządzenia (m.in. specjalne komory laminarne przeznaczone do pracy z cytostatykami, system informatyczny wspierający produkcję leków).

 

Wymagania

 
1.       Wymagania niezbędne:
1.1.   Wykształcenie wyższe farmaceutyczne (dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych oraz „Prawo samodzielnego wykonywania zawodu”)
 

2.       Wymagania dodatkowe:
2.1.   Znajomość technik pracy aseptycznej oraz procedur epidemiologicznych w obiektach wytwarzających produkty farmaceutyczne w warunkach aseptycznych, łatwość w przyswajaniu nowych standardów pracy
2.2.   Umiejętność posługiwania się sprzętem jednorazowego użytku
2.3.   Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego
2.4.   Umiejętność pracy z wykorzystaniem wsparcia systemu informatycznego
2.5.   Dobra znajomość obsługi komputera i składowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
2.6.   Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikatywność
2.7.   Umiejętność pracy w zespole
2.8.   Umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem, samodzielność, dyspozycyjność
2.9.   Sumienność, dokładność, odpowiedzialność, kreatywność
2.10. Odporność na stres

 
3.       Mile widziane:
3.1.   Doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej
3.2.   Doświadczenie w pracy w „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych”
3.3.  Posiadanie w dotychczasowym przebiegu pracy doświadczenia bezpośredniego uczestniczenia w przygotowywaniu leków w dawkach indywidualnych
 

 

4.       Dokumenty:
a)      CV oraz list motywacyjny 

 

Podstawowe informacje dotyczące stanowiska pracy: 

 

1.   Podstawowy zakres obowiązków proponowanego stanowiska pracy:
1.1.      Przygotowywanie leków cytostatycznych (również doustnych)
1.2.      Udział w procesie produkcji leków w dawkach indywidualnych
1.3.   Uczestniczenie we wszystkich etapach czynności związanych z produkcją leków cytostatycznych – m.in. postępowania przetargowe (opracowywanie dokumentacji przetargowej), kontrola nad właściwym zaopatrzeniem i zamawianie produktów oraz kontrola poprawności zleceń na produkcję leków.
1.4.      Wszystkie obowiązki wchodzące w zakres  stanowiska „asystenta farmaceuty” w aptece szpitalnej
 

2. Ogólny zakres godzin pracy:
2.1.   Praca w dni robocze w godzinach 07.00 – 19.00. W związku z powyższym należy być przygotowanym na pracę w systemie zmianowym.
2.2.   Praca w soboty i dni wolne od pracy.
 

3.  Praca z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi (cytostatycznymi), która wykonywana będzie w warunkach uwzględniających zalecane środki bezpieczeństwa (przygotowywanie leków w komorach laminarnych specjalnie do tego przygotowanych, odzież ochronna, itp.).

Ogłoszenie

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

ogłasza nabór kandydatów do specjalizacji:

Fizyka medyczna

 
Kandydaci spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dn. 30.09.2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia i jego nowelizacji z dnia 14 listopada 2008r (Dz. U.2002 nr 173 poz. 1419 oraz Dz. U. 2008 nr 208 poz. 1312 ) , proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu osobiście lub drogą pocztową na adres :
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej dr n med Marzena Janiszewska
z dopiskiem Specjalizacja:Fizyka medyczna ” w terminie do dnia 5czerwca 2015r
 
W przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 9 czerwca 2015 r o godz. 1100Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12
Obecność kandydatów na specjalizację na posiedzeniu Komisji w dniu 8 czerwca 2015 r. O godzinie 12 00 obowiązkowa .
 
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej
dr n med Marzena Janiszewska
 
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w jednostce szkolącej.
2. Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek według wzoru
podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia wraz z odpisem dyplomu szkoły
wyższej, bezpośrednio do kierownika jednostki szkolącej.
3. Osoby, o których mowa w § 13, Dz. U. nr 173 poz.1419 dołączają do wniosku także
zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na rozpoczęcie
specjalizacji.
4. Wniosek jest składany w terminie podanym przez kierownika jednostki szkolącej do
publicznej wiadomości.
Prosimy do wniosku dołączyć:
1. zaświadczenie o zatrudnieniu
2. zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach (kopie)
3. zaświadczenie o przynależności do towarzystw naukowych
4. publikacje
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje :
1. ocenę formalną wniosku
2. postępowanie konkursowe, w przypadku gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę
wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej.
 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji.