Wykaz badań prowadzonych w DCO

Wykaz badań prowadzonych w DCO
0 26 października 2015

Stan na
dzień  21. sierpnia 2018

Wskazanie

 Tytuł
badania

Lek/procedura

Status
Badania

Rak Piersi

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie
abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią uzupełniającą do
stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we
wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do
węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji
receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2.

Abemacyklib

Rekrutacja

Rak
gruczołu krokowego

Randomizowane,
wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane przy
użyciu placebo badanie fazy III schematu leczenia IPATASERTIB plus ABIRATERON
plus PREDNIZON/PREDNIZOLON w porównaniu ze schematem PLACEBO ABIRATERON plus
PREDNIZON/PREDNIZOLON u dorosłych pacjentó płci męskiej z bezobjawowym lub
skapo objawowym, wczesniej nieleczonym, przetruztowm rakiem gruczołu
krokowego opornym na leczenie kastracyjne.

Ipatasertib
Abirateron
Prednizon/Prednizolon

Rekrutacja

Czerniak

Wieloośrodkowe,
dwuramienne, randomizowane badanie kliniczne fazy III prowadzone metodą
otwartą oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kobimetynibu w skojarzeniu z
atezolizumabem w porównaniu do pembrolizumabu u pacjentów uprzednio
nieleczonych z zaawansowanym czerniakiem bez mutacji w genie brafv600 (typu
„dzikiego”).

Atezolizumab

Kobimetynibem

Pembrolizumab

Rekrutacja

Rak piersi

Badanie
fazy III z randomizacją i podwójnie ślepą próbą dotyczące oceny stosowania pembrolizumabu
łącznie z chemioterapią w porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z
chemioterapią w ramach terapii neoadiuwantowej oraz stosowania pembrolizumabu
w porównaniu z placebo w ramach terapii adiuwantowej w leczeniu potrójnie
negatywnego raka piersi (TNBC).

Pembrolizumab

Rekrutacja

Rak
płaskonabłonkowy głowy i szyi

Randomizowane
badanie fazy III pembrolizumabu podawanego jednocześnie z chemioradioterapią
oraz w charakterze terapii podtrzymującej w porównaniu z samą
chemioradioterapią u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem
płaskonabłonkowym głowy i szyi.

Pembrolizumab

Rekrutacja

Rak
wątrobowokomórkowy

Randomizowane,
prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające atezolizumab w
skojarzeniu z bewacyzumabem  w porównaniu z sorafenibem u pacjentów z
nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym  rakiem
wątrobowokomórkowym.

Atezolizumab

Bewacyzumab

Sorafenib

Rekrutacja

Niedrobnokomórkowy
rak płuc

Badanie
III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby,
porównujące pembrolizumab w skojarzeniu z ipilimumabem do pembrolizumabu w
skojarzeniu z placebo, w I linii leczenia IV stadium przerzutowego
niedrobnokomórkowego raka płuc z dodatnią ekspresją receptora PDL-1 i z
odsetkiem komórek nowotworowych ≥ 50%.

Pembrolizumab

Ipilimumab

Rekrutacja

Rak piersi

Wieloośrodkowe,
otwarte, jednoramienne badanie kliniczne fazy IIIB nad zastosowaniem
olaparibu w monoterapii w leczeniu HER2 ujemnego, przerzutowego raka piersi z
wrodzoną mutacją BRCA1/2.

Olaparyb

Rekrutacja

Rak piersi

Wieloośrodkowe
otwarte badanie kliniczne II fazy z randomizacją, oceniające bezpieczeństwo i
skuteczność preparatów ingerujących w naprawę uszkodzonego DNA, stosowanych w
połączeniu z olaparybem w porównaniu do monoterapii olaparybem u chorych na
przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi, stratyfikowanych w
zależności od zmian w genach związanych z homologiczną naprawą rekombinacyjną
(w tym BRCA1/2).

Olaparyb

Rekrutacja

Rak
niedrobnokomórkowy płuc

Badanie
III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w terapii
neoadjuwantowej/adjuwantowej, z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych
platyny, w monoterapii lub w skojarzeniu z pembrolizumabem, u pacjentów z
resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IIB lub IIIA

Pembrolizumab

Cisplatyna

 

Rekrutacja

Rak piersi

Badanie
fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające farmakokinetykę,
skuteczność i bezpieczeństwo podawanego podskórnie leku złożonego
zawierającego pertuzumab i trastuzumab w stałych dawkach w skojarzeniu z
chemioterapią u chorych z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi.

Pertuzumab

Trastuzumab

Rekrutacja

Posted in Szpital by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support