Wykaz badań prowadzonych w DCO

Wykaz badań prowadzonych w DCO
0 23 stycznia 2020
rozpoznanie Tytuł Główny Badacz Koordynator
rak płuca Faza IB, otwarte badanie, wieloośrodkowe badanie mające na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w połączeniu z nowatorskimi terapiami onkologicznymi, z chemioterapią lub bez, w czwartym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) (MAGELLAN) dr n. med. Ireneusz Pawlak Blanka Gwozdecka
rak płuca Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w terapii neoadjuvantowej/adjuvantowej, z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny, w monoterapii lub w skojarzeniu z pembrolizumabem (MK-3475), u pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IIB lub IIIA (Keynote – 671) dr n. med. Ireneusz Pawlak Agnieszka Pawlak
rak płuca Badanie fazy 2 onkologii celowanej oceniające terapię skojarzoną opartą na pembrolizumabie (MK3475, SCH 900475), dostosowaną z uwzględnieniem biomarkerów, w zaawansowanym nie drobnokomórkowym raku płuca (KEYNOTE-495). dr n. med. Ireneusz Pawlak Elżbieta Hora
rak pęcherza Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia neoadjuwanowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającego na mięśniówkę (Niagara dr n. med. Krzysztof Tupikowski Agnieszka Pawlak
rak pęcherza Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka dr n. med. Krzysztof Tupikowski Elżbieta Hora
rak nerki Randomizowane badanie kliniczne fazy 3 porównujące leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem z placebo u pacjentów z miejscowym rakiem nerkowokomórkowym i wysokim ryzykiem nawrotu po nefrektomii radykalnej lub częściowej. (CA209-914) dr n. med.Krzysztof Tupikowski Elżbieta Hora
rak prostaty Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3, mające na celu porównanie terapii niraparibem w skojarzeniu z octanem abirateronu oraz prednizonem względem terapii octanem abirateronu oraz prednizonem w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty dr n. med. Krzysztof Tupikowski Agnieszka Pawlak
rak prostaty Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem apalutamidu u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka ze zlikalizowanym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, którzy są kandydatami do radykalnej prostatektomii dr n. med. Krzysztof Tupikowski Agnieszka Pawlak
rak żołądka Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem pembrolizumabu (MK 3475) i chemioterapii w porównaniu z placebo i chemioterapią w pierwszej linii leczenia u uprzednio nieleczonych uczestników z nieoperacyjnym lub przerzutowym gruczolakiem żołądka lub połączenia żołądkowo- przełykowego z negatywnym wynikiem HER2 (KEYNOTE – 859) lek. Łukasz Hajac Beata Bazylak
rak żołądka Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące trantuzumab w skojarzeniu z chemioterapią i pembrolizumabem  do transtuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią i placebo, jako leczenie 1 linii, u uczestników z HER2- dodatnim zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego (KEYNOTE 811) lek. Łukasz Hajac Beata Bazylak
rak piersi Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne II fazy z randomizacją, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatów ingerujących w naprawę uszkodzonego DNA, stosowanych w połączeniu z olaparybem w porównaniu do monoterapii olaparybem u chorych na przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi, stratyfikowanych w zależności od zmian w genach związanych z homologiczną naprawą rekombinacyjną (w tym BRCA1/2) (VIOLETTE)” dr n. med. Aleksandra Łacko Katarzyna Daniło- Waszak
rak piersi Badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia dla pacjentów z histologicznie potwierdzonym, miejscowo zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piers dr n. med. Aleksandra Łacko Katarzyna Daniło- Waszak
rak piersi Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rybocyklibu z terapią endokrynologiczną w leczeniu adiuwantowym u pacjentów z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania o dodatnim statusie receptorów hormonalnych i ujemnym statusie HER2 (Badanie nowego leczenia adiuwantowego z rybocyklibem [LEE11]: NATALEE) dr n. med. Aleksandra Łacko Katarzyna Daniło- Waszak
rak piersi Randomizowane badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu lub placebo w skojarzeniu z chemioterapią opartą na antracyklinach/nab-paclitaxelu w leczeniu neoadjuwantowym u pacjentów z pierwotnie inwazyjnym, potrójnie ujemnym rakiem piersi (WO39392) lek. Katarzyna Soter Elżbieta Hora
Posted in Szpital by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support