Wykaz badań prowadzonych w DCO

21 grudnia 2020
LP Numer badania Tytuł Rozpoznanie Główny Badacz KOD ICD10
1 GO41854 „Randomizowane, otwarte badanie fazy III oceniające skojarzone leczenie Atezolizumabem i Tiragolumabem w porównaniu do Durwalumabu u chorych z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stadium zaawansowania, u których nie wystąpiła progresja choroby po jednoczasowej chemioradioterapii opartej na związkach platyny (SKYSCRAPER-03) „ płuco M.Gołecki C34
2 WO41994 „WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE BADANIE FAZY III PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ATEZOLIZUMABU PODAWANEGO W SKOJARZENIU Z KABOZANTYNIBEM W PORÓWNANIU DO KABOZANTYNIBU PODAWANEGO W MONOTERAPII U PACJENTÓW Z NIEOPERACYJNYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWAMYM LUB PRZERZUTOWYM RAKIEM NERKOWOKOMÓRKOWYM, U KTÓRYCH WYSTĄPIŁA RADIOGRAFICZNA PROGRESJA GUZA W TRAKCIE LUB PO LECZENIU INHIBITOREM PUNKTÓW KONTROLNYCH UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO.” nerka Ł.Dołowy C64
3 Amgen 20190009 Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, aktywne kontrolowane, badanie kliniczne 3.fazy, prowadzone w celu porównania AMG 510 z docetakselem, w terapii uprzednio leczonego, miejscowo zaawansowanego i nieoperacyjnego lubprzerzutowego niedrobnokomórke rak płuc (NSCLC) z mutacją G12C w genie KRAS płuco M.Gołecki C34
4 Adriatic Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie fazy III oceniające stosowanie durwalumabu lub durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem jako leczenia konsolidacyjnego u pacjentów z ograniczoną postacią drobnokomórkowego raka płuca, u których nie wystąpiła progresja po jednoczasowej chemioradioterapii (ADRIATIC)” płuco M.Gołecki C34
5 MK7902-010 „Randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy 3 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność pembrolizumabu (MK3475) w połączeniu z lenwatynbem (E7080/MK 7902) lub bez tego leku w leczeniu pierwszej linii w wybranej pod kątem statusu PDL1 populacji uczestników z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyji (R/M HNSCC) (LEAP 010)” Głowa i szyja I.Dębicka otwarte – aktywna rekrutacja
6 MK3475-756 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające pembrolizumab w porównaniu zs placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadjuwantową i uzupełniającą terapią hormonalną w leczeniu raka piersi wysokiego ryzyka we wczesnym stadium o dodatnim statusie receptorów estrogenowych i ujemnym statusie receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 Pierś K.Soter C50
7 D3614C00001 Capitello Badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnej ślepej próby i randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia  dla pacjentów z histologicznie potwierdzonym, zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi. Pierś A.Łacko C50
8 MK-3475-859 Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem pembrolizumabu (MK-3475)  i chemioterapii w porównaniu z placebo i  chemioterapią w pierwszej linii leczenia u uprzednio nieleczonych uczestników z nieoperacyjnym lub przerzutowym gruczolakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego z negatywnym wynikiem HER2. (KEYNOTE-859) Żoładek Ł.Hajac C16
9 56021927PCR3011 Proteus Radomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem apalutamidu u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka ze zlokalizowanym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, którzy są kandydatami do radykalnej prostatektomii. Prostata K.Tupikowski C61
10 CLEE011O12301C Natalee Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rybocyklibu z terapią endokrynologiczną w leczeniu adiuwantowym u pacjentów z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania o dodatnim statusie receptorów hormonalnych i ujemnym statusie HER2 (Badanie nowego leczenia adiuwantowego z rybocyklibem [LEE011]: NATALEE). Pierś A.Łacko C50
11 MK-3475-495 Badanie fazy 2 onkologii celowanej oceniające terapię skojarzoną opartą na pembrolizumabie (MK-3475, SCH 900475), dostosowaną z uwzględnieniem biomarkerów, w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca (KEYNOTE 495; KeyImPaCT) Płuco I.Pawlak C34
12 D933IC00001 Magellan Faza IB, otwarte badanie, wieloośrodkowe badanie mające na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w połączeniu z nowatorskimi terapiami onkologicznymi, z chemioterapią lub bez, w czwartym stadium niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) Płuco I.Pawlak C34
13 64091742PCR3001 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem apalutamidu u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka ze zlokalizowanym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, którzy są kandydatami do radykalnej prostatektomii. Prostata K.Tupikowski C61
14 D933RC00001 Niagara Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia neoadjuwantowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającym mięśniówkę Pęcherz moczowy K.Tupikowski C67
15 MK3475-811 Badanie 3 fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące trastuzumab w skojarzeniu z chemioterapią i pembrolizumabem do trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią i placebo, jako leczenie pierwszej linii u uczestników z HER2 dodatnim zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego (KEYNOTE 811). Żoładek Ł.Hajac C16
16 CA209-914 Randomizowane badanie kliniczne fazy 3 porównujace leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem z placebo u pacjentów z miejscowym rakiem nerkowokomórkowym i wysokim ryzykiem nawrotu po nefrektomii radykalnej lub częściowej Nerka K.Tupikowski C64
17 MK3475-671 Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) With Platinum Doublet Chemotherapy as Neoadjuvant/Adjuvant Therapy for Participants With Resectable Stage II, IIIA, and Resectable IIIB (T3-4N2) Non-small Cell Lung Cancer Płuco I.Pawlak C34
18 Violette Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne II fazy z randomizacją, oceniające bezpieczeństtwo i skuteczniość preparatów ingerujących w naprawę uszkodzonego DNA, stosowanych w połączeniu z olaparybem w  porównaniu do monoterpaii olaparybem u chorych na przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi, stratyfikowanych w zależnosciod zmian w genach związanych z homologiczną naprawą rekombinacyjną Pierś A.Łacko C50
19 Cassiope Prospektywne, nieinterwencyjne badanie z użyciem kabozantynibu w tabletkach w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC) u dorosłych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapię celowaną ukierunkowaną na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) Nerka Ł.Hajac C64
20 STARTER Prospektywne, nieinterwencyjne badanie mające na celu ocenę odpowiedzi na pierwszą linię leczenia raka jelita grubego z przerzutami przy użyciu ceTuximabu w połączeniu z FOLFIRIw zależności od lokalizacji guza u pacjentów z mutacjami RAS/BRAF typu dzikiego. Jelito Grube Ł.Hajac C18
21 Gardenia Badanie obserwacyjne prowadzone w wielu europejskich krajach, dotyczące okresowej analizy dokumentacji medycznej pacjentów, u których zastosowano leczenie KANJINTI Pierś K.Soter C50
Posted in Szpital by admin
ZMIEŃ WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST