WAŻNY KOMUNIKAT

Od środy 29 czerwca 2016  do wszystkich gabinetów Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej (w budynku H) obowiązuje system kolejkowy.

Prosimy pacjentów o pobranie biletu w numeratorze, który znajduje się na parterze naprzeciwko informacji.

Przepraszamy za ewentualne trudności. System jest dopiero wdrażany i ma usprawnić obsługę pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Rejestracja Pacjenta do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej

Rejestracja telefoniczna: Czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:00 do 16:00:

tel. 71 36 89 270
tel. 71 36 89 571
tel. 71 36 89 572

BUDYNEK H, PARTER

W rejestracji na parterze budynku H rejestratorka medyczna zakłada INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ – HISTORIĘ ZDROWIA I CHOROBY na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i innych danych uzyskanych od pacjenta, opiekuna, czy rodziny.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty
   (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL,
   adres zamieszkania / zameldowania wraz z kodem pocztowym, imiona rodziców)
  • skierowanie do poradni, w której jest ono wymagane
  • telefony kontaktowe

Pacjent zostaje zarejestrowany do wybranego gabinetu specjalistycznego i ustala się termin wizyty. Informujemy, że w związku z wdrożeniem PAKIETU ONKOLOGICZNEGO wprowadzono zmiany organizacyjne w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej dotyczące rejestracji:

 • Aktualnie obowiązuje rejestracja telefoniczna lub przy okienku na pierwszy wolny lub wybrany termin.
 • Nie gwarantujemy możliwości przyjęcia w gabinecie specjalistycznym w dniu rejestracji.
 • Pacjenci pierwszorazowi, zgłaszający się z Kartą DiLO ( Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) lub z rozpoznaniem histopatologicznym przyjmowani są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia.
 • W przypadku braku wolnych miejsc w dniu zgłoszenia ustalany jest termin udzielenia świadczenia w AP-KOLCE (system kolejek centralnych).

Rejestratorka ustala pierwszy wolny termin wizyty w poszczególnych gabinetach konsultacyjnych, ewentualnie przybliżoną godzinę przyjęcia pacjenta.

Pacjent zarejestrowany telefonicznie:

  • po przybyciu zgłasza się bezpośrednio do wybranego gabinetu
  • w przypadku niemożności zgłoszenia się w wybranym terminie na wizytę lekarską, prosimy co najmniej jeden dzień wcześniej zgłosić rezygnację.
  • w przypadku, gdy w systemie e-WUŚ nie ma potwierdzenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent zobligowany jest do podpisania oświadczenia lub do pokrycia kosztów udzielonego świadczenia medycznego

Rejestracja Ogólna

1. W rejestracji ogólnej obsługiwani są:

 • pacjenci  zgłaszający się pierwszy raz do Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
 • pacjenci przewożeni transportem sanitarnym
 • pacjenci nie korzystający z rejestracji telefonicznej
 • pacjenci  aktualnie hospitalizowani w Dolnośląskim Centrum Onkologii
 • pacjenci zgłaszający się po wynik histopatologiczny
 • pacjenci dokonujący  aktualizacji danych np. zmiana nazwiska, zmiana miejsca zamieszkania itd.

2. Rejestratorka  medyczna zakłada Historię Choroby na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i innych danych uzyskanych od pacjenta, opiekuna, rodziny.

 1. Dowodu osobistego ( imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania /        zameldowania  wraz z kodem pocztowym,  imiona  rodziców )
 2. Numeru aktualnego ubezpieczenia
 3. Telefonów kontaktowych

3. Pacjent  zostaje  zarejestrowany do wybranego gabinetu specjalistycznego,  w przypadku  braku  wolnych miejsc  w dniu rejestracji,  zostaje wyznaczony najbliższy wolny termin wizyty.

4. Historia Choroby jest przekazana do gabinetu specjalistycznego  przez  uprawnioną osobę.

5. Pacjenci aktualnie  hospitalizowani w DCO będą konsultowani w gabinetach przychodni od godziny 11:00 wyjątek  stanowią pacjenci będący w stanie zagrożenia życia, ( przypadek nagły.

6. Pacjenci zgłaszający się  na kolejny kurs chemioterapii do Oddziału Dziennego Chemioterapii są rejestrowani przez  sekretarki  medyczne  z  wybranego  gabinetu  22  i  24 na podstawie  listy  z  określonym  terminem zgłoszenia sporządzonej w gabinecie konsultacyjnym.

Rejestracja Telefoniczna

1. Z rejestracji telefonicznej skorzystać mogą:

 • Wszyscy pacjenci posiadający Historię Choroby w Dolnośląskim Centrum Onkologii,  znajdujący się w komputerowej  bazie danych.
 • Pacjenci, w stosunku do których obowiązuje odrębny tok postępowania: pensjonariusze Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych

2. Rejestratorka  medyczna:

 • ustala pierwszy wolny termin, ewentualnie przybliżoną godzinę wizyty w wybranym gabinecie konsultacyjnym
 • dokumentuje, zapisuje według kolejności zgłoszeń telefonicznych,  dane  w  Księdze  Rejestru Pacjenta ( imię i nazwisko, nr PESEL)
 • udziela informacji o konieczności potwierdzenia  w gabinecie  lub  w  rejestracji  aktualnego  dokumentu uprawniającego do bezpłatnych świadczeń medycznych.
 • informuje  o   miejscu wizyty lekarskiej ( budynek, piętro,  nr gabinetu)
 • informuje o konieczności zabrania ze sobą aktualnej dokumentacji medycznej (Karty Informacyjne,  wyniki badań, itp.)

3. Zespół rejestratorek przygotowuje  Historie Choroby  w przeddzień wizyty pacjentów  i dostarcza do  wyznaczonego gabinetu.

Rejestracja do Zakładu Teleradioterapii

Rejestracja  telefoniczna  czynna: od  pn.  do   pt.  w  godz.  8.00 – 14.00
Nr telefonu:
 • 71  36 89 498
W przypadku pierwszej wizyty  konieczne jest osobiste przybycie
w celu założenia dokumentacji medycznej.
Dokumenty / Dane  potrzebne  do  założenia   Historii  Choroby:
 1. Dowód osobisty ( imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania/ zameldowania  wraz z kodem pocztowym,  imiona  rodziców ).
 2. Numer aktualnego  ubezpieczenia.
 3. Telefony kontaktowe.
 4. Skierowanie do lekarza radioterapeuty.
 5. Dotychczasową dokumentację medyczną (w miarę możliwości kserokopie).

– karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wynik badania histopatologicznego, opisy badań diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wraz z płytami, na których są nagrane.