Profilaktyka nowotworów płuc: otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Profilaktyka nowotworów płuc: otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
0 22 maja 2019

2019-06-12 – UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 14.06.2019 roku do godz. 10:30

Wyniki naboru

Wrocław, 22 maja 2019 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.00-010/19

Tytuł projektu: Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów płuc na terenie 3 województw.

Obszar realizacji Projektu: województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie.

 

Wymagania wobec partnerów (partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt):

 1. Organizacja pozarządowa lub partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki nowotworów płuc.

lub

 1. Partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentujący interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa

Działania realizowane w projekcie muszą być zgodnie z zakresem adekwatnego programu profilaktycznego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu, tj.:

 • cele projektu są zgodne z celami programu profilaktycznego (dopuszcza się uwzględnienie dodatkowych celów);
 • opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego (dopuszcza się uwzględnienie szerszej grupy docelowej);
 • zakres badań medycznych przewidzianych w projekcie jest zgodny z zakresem przewidzianym w programie profilaktycznym.

 

 • Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.
 • Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 • Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 • Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (dotyczy zarówno partnera społecznego, jak i organizacji pozarządowej).
 • Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań profilaktycznych dla pacjentów dot. chorób nowotworowych spójnych z założeniami konkursu.

 

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz dokumentacją konkursu: http://zdrowie.gov.pl/nabor-579-konkurs_profilaktyka_nowotworow_pluc.html

 

Z ofertą należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.
 3. Opis potencjału oraz doświadczenia.
 4. Propozycję działań w ramach Projektu – w zakresie merytorycznym oraz finansowym

 

Składanie ofert:

Oferty należy składać do 14.06.2019 roku do godz. 09:00 na adres:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

„Oferta partnerstwa – konkurs ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.00-010/19 (rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną w wymaganym terminie).

 

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 71 36 89 254 oraz pod adresem e-mail: profilaktyka@dco.com.pl – Dawid Błaszczyk,

 

Kryteria wyboru Partnerów:

 • Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.
 • Doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych dla pacjentów.
 • Oferowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 • Ocena złożonych ofert prowadzona będzie przez komisję, w skład której wejdą dwie osoby wyznaczone DCO.

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wyboru partnerów w ilości zapewniającej skuteczną realizację projektu.

Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 14.06.2019 r. na stronie internetowej https://www.dco.com.pl/

 

Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu – zgodnie ze wzorem załącznika nr 19 pn. „Minimalny zakres postanowień zawartych w umowie partnerskiej” do POWR.05.01.00-IP.00-010/19

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Posted in Aktualności, Konkursy by ADMIN
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support