Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem – Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem – Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM
0 6 czerwca 2016

Wrocław, 06.06.2016.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem : Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM Sensation Open, rok prod. 1999, w pełni zmodernizowany w roku 2007, nr seryjny 49415, nr inwentarzowy TIV 40-15/1 . Wartość początkowa w/w aparatu wynosiła 6.783.402,76 zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 (umorzona). Wartość w/w aparatu do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 195.000,00 zł netto (razem z demontażem).
  – aparat Tomograf Komputerowy jest sprawny.
  – oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 2. Oferta powinna zawierać:
  – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania,
  – proponowaną cenę za przedmiot przetargu w wysokości co najmniej 195.000,00 zł (nabywca jest zwolniony z podatku VAT),
  – przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Bank Zachodni 35 O/Wrocław nr 57150017931217900075280000 i do oferty załączyć oryginał lub kserokopię wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż trzy dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu,
  – wadium wpłacone przez oferenta ,którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego,
  – jeżeli oferent którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia Tomografu Komputerowego najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży,
  – umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty,
  – Tomograf Komputerowy jest dostępny dla nabywcy nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania przetargu i wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
 6. Wszelkie informacje, formularze oferty oraz projekt umowy można pobierać w siedzibie ogłaszającego przetarg w Dziale Eksploatacji i Logistyki bud. H, IV piętro, pok. 410 do dnia 14.06.2016. do godz. 9°°( tel: 71/36-89-230),
  – oferenci zainteresowani wzięciem udziału w przetargu w dniu pobrania formularza ofertowego zobowiązani są do dokonania wizji Tomografu Komputerowego.
 7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaakceptowany projekt umowy oraz protokół z dokonanej wizji aparatu.
 8. Oferty należy składać do dnia 14.06.2016. do godz. 10°° w formie pisemnej na formularzach udostępnionych w siedzibie ogłaszającego przetarg (pok. 410 bud. H) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno wraz z demontażem Tomografu Komputerowego”.
 9. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 10. Oferty nie spełniające powyższych warunków lub złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
 11. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert.
 12. Komisja przystąpi do rozstrzygnięcia przetargu w dniu 14.06.2016. o godz. 10³° w siedzibie ogłaszającego przetarg.
Posted in Aktualności, Konkursy by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support