Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
0 2 maja 2016

Wrocław dnia 02.05.2016 r

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem :

Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym jest aparat RTG do zdjęć ze stołem z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym lampy typ MULTIX TOP P firmy SIEMENS rok prod. 2007 rok instalacji 2007 nr seryjny 1212 nr inwentarzowy TIV 40-2/5 wraz z systemem ucyfrowienia RTG typ FCR CAPSULA XL oraz stojakiem Buckyego VERTIX o wartości rynkowej 43.117,10 zł brutto wartość księgowa 0,00 zł ( umorzona.)

 • aparat RTG jest sprawny
 • oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
 • dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania
 • proponowaną cenę za przedmiot przetargu 43.117,10 zł (nabywca jest zwolniony z podatku VAT)
 • przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Bank Zachodni 35 O/Wrocław nr 57150017931217900075280000
 • do oferty załączyć kserokopię wniesionego wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem

3. Wadium

 • wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż trzy dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu
 • wadium wpłacone przez oferenta ,którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego
 • jeżeli oferent którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4. Cena nabycia

 • nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia aparatu RTG lub najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna –sprzedaży
 • umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty
 • aparat RTG jest dostępny dla nabywcy nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży

5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania przetargu i wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych6. Wszelkie informacje, formularze oferty oraz projekt umowy można pobierać w siedzibie ogłaszającego przetarg w Dziale Eksploatacji i Logistyki IV piętro pok. 410 do dnia 13.05.2016 r. do godz. 9°°( tel :71 /36-89-230). Oferenci zainteresowani wzięciem udziału w przetargu w dniu pobrania formularza ofertowego zobowiązani są do dokonania wizji aparatu RTG
7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaakceptowany projekt umowy oraz protokół z dokonanej wizji aparatu
8. Oferty należy składać do dnia 13.05.2016 r. do godz. 10°° w formie pisemnej na formularzach udostępnionych w siedzibie ogłaszającego przetarg (pok. 410 bud. H) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno wraz z demontażem aparatu RTG
9. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
10. Oferty nie spełniające powyższych warunków lub złożone po terminie podlegają odrzuceniu
11. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert
12. Komisja przystąpi do rozstrzygnięcia przetargu w dniu 13.05.2016 r. o godz. 10³° w siedzibie ogłaszającego przetarg.

Posted in Konkursy by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support