Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne

Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne
0 28 kwietnia 2017

Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Działanie 2.1 E-usługi publiczne

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO), na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17).

1.Cele partnerstwa i zakres  tematyczny:

Udział Partnerów w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu z DCO wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu, mającego na celu rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w DCO.

2. Zakres zadań Partnerów:

2.1. Współudział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WD 2014-2020 – Podziałanie 2.1.1 1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17)

2.2. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do wdrożenia elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia o wysokim stopniu dojrzałości, upowszechnienia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej lub wykorzystania telemedycyny.

2.3. Działania potencjalnego Partnera muszą być zgodne z celami partnerstwa.

2.4. Uszczegółowiony zakres działań każdego Partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu. 

3. Partnerzy:

3.1. O udział w projekcie partnerskim mogą ubiegać się podmioty wskazane w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się do dofinansowanie, zgodnie z pkt. 5 Regulaminu konkursu. Partnerzy muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

3.2. Oferty partnerstwa mogą złożyć następujące typy beneficjentów (niepowiązani z DCO):

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
 • instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
 • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
 • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;

3.3. Partnerem projektu może być podmiot z ww. grup, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu.

3.4. Partnerem projektu może być podmiot prowadzący działania na rzecz: rozwoju onkologicznych programów polityki zdrowotnej, pacjentów onkologicznych i ich rodzin, rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia, standaryzacji opieki zdrowotnej nad pacjentami onkologicznymi.

3.5 Partnerem projektu nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany z Wnioskodawcą – Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L.187 z 26.06.2014).

4. Minimalany zakres zadań przewidzianych dla Partnera:

4.1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i przy wypełnieniu wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami,

4.2. Współpraca przy realizacji projektu w odniesieniu do działań wpływających na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia.

5. Termin realizacji projektu:

lata 2017 – 2020 (termin realizacji projektu może ulec zmianie w zależności od szczegółowych ustaleń na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie).

6. Wymogi dotyczące ofert:

6.1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn: „Deklaracja udziału w projekcie (oferta)”.

6.2. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. aktualny i poświadczony za zgodność z oryginałem odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. statut lub inny równoważny dokument.

7.  Termin i sposób składania ofert:

7.1. Oferty należy składać od dnia 29 kwietnia 2017 r. do dnia 20 maja 2017 r.  do godz. 15.30 w sekretariacie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”.

7.2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesłane drogą elektroniczną.

7.3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, oferty przyjmowane są przez 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

7.4. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

8.  Kryteria wyboru partnerów.

 • Spełnianie wymogów stawianych Partnerowi projektu, które zostały określone w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia – warunek obligatoryjny.

Punktowane będzie:

 • Doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju onkologicznych programów polityki zdrowotnej – maks. 10 pkt. (1 pkt. za jeden zrealizowany projekt/ zadanie).
 • Doświadczenie w działalności na rzecz pacjentów onkologicznych i ich rodzin – maks. 10 pkt. (1 pkt. za jeden zrealizowany projekt/ zadanie).
 • Doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia – maks. 10 pkt. (1 pkt. za jeden zrealizowany projekt/ zadanie).
 • Doświadczenie w działalności na rzecz standaryzacji opieki zdrowotnej nad pacjentami onkologicznymi – maks. 10 pkt. (1 pkt. za jeden zrealizowany projekt/ zadanie).

Partnerzy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do projektu. Wyboru Partnerów na podstawie kompletności złożonych dokumentów i kryteriów punktowych dokona powołana na tą okoliczność komisja.

9.  Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Negocjacji ofert z wybranymi
 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia naboru, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu potencjalny Partner, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. Określenia szczegółowego zakresu działań przewidzianego dla Partnera
 4. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 5. Wyboru jednego, dwóch lub trzech Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 6. Uwagi końcowe:
 7. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru Partnera/ Partnerów projektu podejmuje Dyrektor DCO w oparciu o wskazaną przez komisję punktację z kryteriów
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy o współpracy partnerskiej z wybranym w wyniku naboru Partnerem, DCO dopuszcza możliwość zawarcia umowy o współpracy partnerskiej z podmiotem, który jako następny
  w kolejności został najwyżej oceniony.
 9. Udział Partnera w realizacji projektu będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 11. Potencjalnych Partnerów/ Partnerów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy
  o kontakt z prowadzącym sprawę:

Dawid Błaszczyk,  e-mail:  blaszczyk.d@dco.com.pl

 1. Integralną częścią ogłoszenia jest:

WYBÓR:

Posted in Aktualności by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support