Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się

3 lutego 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się – Numer RPDS.08.07.00-IŻ.00-02-039/15

Wyniki konkursu 14.03.2016

 

Tytuł projektu:

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” w subregionie wrocławskim i mieście Wrocław.

Cel partnerstwa:

– Celem partnerstwa jest realizacja działań mających na celu poprawę dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo oraz wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia.

– Projekt będzie się wpisywał w realizację założeń „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”. Badania mammograficzne będą realizowane w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zakres tematyczny projektu:

Zakłada się realizację nast. działań merytorycznych, które zostały podzielone na następujące zadania:

  1. a) Edukacja zdrowotna – okres realizacji od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.
  2. b) Badania profilaktyczne – 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.
  3. c) Informacja i promocja – 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

Proponowane daty oraz zaproponowane działania mogą ulec zmianie.

Ad. a) Edukacja zdrowotna

W ramach zadania edukacja zdrowotna Wnioskodawca zaplanował realizację następujących działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka piersi tj. m.in. szkolenia dla mieszkańców, szkolenia w zakładach pracy, spotkania edukacyjne w samorządach oraz eventy.

Organizacja i realizacja wskazanych powyżej szkoleń i eventów będzie obejmować swoim zakresem:

1) Organizację i realizację szkoleń z zakresu edukacji zdrowotnej dla dorosłych – szkolenia zostaną zorganizowane w zakładach pracy, w urzędach samorządów terytorialnych, otwarte  spotkania edukacyjne dla mieszkańców.

2) Organizacja i realizacja eventów edukacyjnych. Spotkania będą odbywać się podczas większych wydarzeń/imprez organizowanych przez władze lokalne, galerie handlowe, organizacje pozarządowe. Podczas eventów będą realizowane następujące działania: nauka samobadania piersi, dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych, pogadanki na temat badań profilaktycznych.

3) Organizacja konferencji dla lekarzy POZ. Podczas konferencji odbędą się wykłady na temat profilaktyki raka piersi, a także zostaną omówienie zasady współpracy na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na badania (przekazanie materiałów oraz ankiet dla pacjentów lekarzom POZ) Lekarze w porozumieniu z DIL za udział w konferencji otrzymają punkty edukacyjne (1 godz. = 1 punkt) Konferencja będzie dotyczyła również profilaktyki raka jelita grubego – projekt powiązany.

4) Organizacja konferencji dla mieszkańców. Podczas konferencji odbędą się wykłady na temat profilaktyki raka piersi.

Ad. b) Badania profilaktyczne  

Drugie zaplanowane do realizacji w ramach projektu zadanie „badania profilaktyczne” obejmuje swoim zakresem realizację badan mammograficznych. Grupą docelową, do której skierowane jest niniejsze zadanie są kobiety w wieku 50-69 lat.  W ramach niniejszego zadania planuje się przeprowadzić 1000 badań w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ad. c) Informacja i promocja

Wdrożenie działań zaplanowanych do realizacji w ramach obydwu wskazanych powyżej zadań wspierać oraz jednocześnie uzupełniać będą działania zaplanowane do przeprowadzenia w ramach zadania pn. informacja i promocja.

Zaplanowane działania informacyjno – promocyjne będą miały na celu przede wszystkim przekazanie wskazanym grupom docelowym projektu informacje o projekcie oraz realizowanych w ramach niego działaniach. Ponadto celem promocji będzie również dostarczanie opinii publicznej na poziomie subregionu informacji o projekcie, a także podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat badań mammograficznych.

Wymagania wobec partnerów (partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt):

 

I.

Parter społeczny (organizacja pozarządowa, związek pracodawców), zrzeszający placówki podstawowej opieki zdrowotnej rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.).

 

Partner powinien zrzeszać minimum 5 podmiotów POZ (zgodnie z definicją powyżej) z  subregionu wrocławskiego obejmującego powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski lub Miasta Wrocław na prawach powiatu;

 

Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa (współpraca z pracodawcami, upowszechnianie edukacji prozdrowotnej).

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – minimum jeden zrealizowany projekt (jako Lider lub Partner).

Doświadczenie w organizacji szkoleń, konferencji, eventów dla branży medycznej.

Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.

Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.

Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-8-7-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie/

II.

Podmiot POZ (Podmiot leczniczy – podmiot rozumiany zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.).

Powyżej 10 000 zadeklarowanych pacjentów w POZ.

Podmiot znajduje się na terenie subregionu wrocławskiego obejmującego powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski lub Miasta Wrocław na prawach powiatu.

 

Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa (współpraca z pracodawcami, upowszechnianie edukacji prozdrowotnej).

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – minimum jeden zrealizowany projekt (jako Lider lub Partner).

Doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych dla pacjentów.

Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.

Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.

Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-8-7-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie/

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (dotyczy zarówno partnera społecznego, jak i podmiotu POZ).

Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań profilaktycznych dla pacjentów (dotyczy podmiotu POZ).

Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, kadrowego.

Z ofertą należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
  2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Składanie ofert:

Oferty należy składać do 24.02.2016 roku do godz. 12:00 na adres:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

z dopiskiem: „Oferta partnerstwa – konkurs ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się – Numer RPDS.08.07.00-IŻ.00-02-039/15

(rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną w wymaganym terminie).

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 71 3689254 – Pan Dawid Błaszczyk

Kryteria wyboru Partnerów:

Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.

Doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych dla pacjentów.

Oferowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie przez komisję, w skład której wejdą dwie osoby wyznaczone DCO.

Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 1 dnia od zakończenia naboru na stronie internetowej https://www.dco.com.pl/.

Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Posted in Aktualności, Konkursy by admin