Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
0 15 grudnia 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16

 

Tytuł projektu:

Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie 3 województw.

Cel partnerstwa:

 • Wzrost świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi

Zakres tematyczny projektu:

 • świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej
 • działania edukacyjne w ramach profilaktyki pierwotnej
 • utworzenie i prowadzenie platformy współpracy
 • realizacja programu wsparcia emocjonalnego

Wymagania wobec partnerów (partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt):

I.

Parter społeczny reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – minimum jeden zrealizowany projekt (jako Lider lub Partner).
 • Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.
 • Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 • Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html

II.

Organizacja pozarządowa reprezentująca interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. chorób nowotworów głowy i szyi.

 • Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – minimum jeden zrealizowany projekt (jako Lider lub Partner).
 • Doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych dla pacjentów.
 • Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.
 • Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 • Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (dotyczy zarówno partnera społecznego, jak i organizacji pozarządowej).

Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań profilaktycznych dla pacjentów dot. chorób nowotworowych głowy i szyi (dotyczy organizacji pozarządowej).

Z ofertą należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.

 2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Składanie ofert:

Oferty należy składać do 09.01.2017 roku do godz. 12:00 na adres:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

z dopiskiem: „Oferta partnerstwa – konkurs ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16″

(rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną w wymaganym terminie).

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 71 36 89 254 oraz pod adresem e-mail: wok@dco.com.pl – Dawid Błaszczyk, Małgorzata Stanisławska

Kryteria wyboru Partnerów:

 • Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.
 • Doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych dla pacjentów.
 • Oferowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 • Ocena złożonych ofert prowadzona będzie przez komisję, w skład której wejdą dwie osoby wyznaczone DCO.
 • Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wyboru partnerów w ilości zapewniającej skuteczną realizację projektu.
 • Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 11.01.2017 r. dnia od zakończenia naboru na stronie internetowej https://www.dco.com.pl/.
 • Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.
 • Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

 

 • Konkurs na partnerów – wynik 16.01.2017

 • Posted in Aktualności, Projekty by admin
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support