OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko: NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko: NACZELNEJ PIELĘGNIARKI
0 12 grudnia 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, czyli:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,

UWAGA !

Dokumenty wskazane powyżej muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4), powinny być poświadczone

za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane

przez kandydata.

UWAGA !

Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest

obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Dolnośląski Centrum Onkologii we Wrocławiu

Pl. Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

budynek H, pokój 302

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – styczeń 2020 r., Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, plac Hirszfelda 12, budynek H, 3 piętro, pokój 302.

Posted in Aktualności, Konkursy, Ogłoszenia by Dorota Sęk
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support