Nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0 13 listopada 2017

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach1

I. Dane Zamawiającego

Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, ul. Dobrzańska 13/2, 54-153 Wrocław, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059583, NIP 8971638643, REGON 932231666

Lider Projektu:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

Marzena Olejnik

Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców

tel/fax (071) 344-17-85

tel. kom. 604-08-27-24

mail: biuro@lekarze.rodzinni.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabór placówek POZ które:

    1. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu tj. na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, lubuskiego lub opolskiego.

    2. Posiadają na dzień składania Oferty podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń lekarza POZ umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.

    3. Dysponują personelem medycznym zatrudnionym w Placówce POZ (bez względu na formę zatrudnienia) niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. minimum 2 osoby, w tym co najmniej 1 lekarza POZ.

    4. Deklarują udział w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego min. 2 osób z personelu medycznego zatrudnionego w placówce POZ lub współpracującego z placówką POZ – lekarz lub pielęgniarka.

     Zamawiający informuje, że:
     a. lekarz, pielęgniarka POZ może wziąć udział w szkoleniu bez względu na formę zatrudnienia w tej placówce,
     b. szkolenia dla lekarzy oraz pielęgniarek będą nieodpłatne oraz prowadzone przez doświadczonych trenerów. Szkolenia będą trwały 6h lekcyjnych.

    5. Osoby przeszkolone będą zobowiązane do wytypowania wśród pacjentów ze swojej listy aktywnej osoby które kwalifikują się do programu tj.: osoby z grupy wiekowej 40-65 lat znajdujące się w grupie ryzyka tj. są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego) oraz przeprowadzą wywiad pod względem występowania jednego z objawów występujących przez ponad 3 tygodnie (z zastrzeżeniem, że nie są związane z infekcją górnych dróg oddechowych) tj.: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem oraz spośród osób w wieku 40 – 65 lat, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu, jak również nie mają podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów.

   W przypadku występowania objawów, o których mowa powyżej osoba przeszkolona będzie zobowiązana do:

     • wypełnienia ankiety dotyczącej czynników ryzyka i przekazanie adresów ośrodków, w których pacjent będzie mógł wykonać badanie w etapie podstawowym,
     • przeprowadzenia rozmowy edukacyjnej dotyczącej czynników ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi,
     • przekazania materiałów edukacyjnych dotyczących nowotworów głowy i szyi.

   W przypadku braku występowania objawów, o których mowa w pkt 1. osoba przeszkolona będzie zobowiązana do:

     • poinformowania o wyższym ryzyku zachorowania na nowotwory głowy i szyi,
     • przeprowadzenia rozmowy edukacyjnej dotyczącej czynników ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi,
     • przekazania materiałów edukacyjnych dotyczących nowotworów głowy i szyi.

   III. Miejsce i termin składania ofert

   Termin składania ofert upływa 15.12.2017 r. o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
   do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lekarze.rodzinni.pl w formie plików załączonych do korespondencji, faxem, za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze związku 54-153 Wrocław ul. Dobrzańska 13/2 (wejście od ulicy Bobrzańskiej). Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego w punkcie III.

   Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1A oraz 1B do niniejszego naboru.

   IV. Warunki udziału placówek POZ

   Oferta może zostać złożona jedynie przez POZ, który:

     1. Posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu tj. na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, lubuskiego lub opolskiego.

     2. Posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń lekarza POZ.

     3. Zobowiąże się do przeszkolenia, co najmniej 2 osób (lekarzy lub pielęgniarek) z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia nowotworów głowy i szyi, z uwzględnieniem kluczowych elementów wiedzy onkologicznej jaką powinien posiadać lekarz, pielęgniarka POZ.

     4. Zobowiąże się, iż osoby przeszkolone wytypują wśród pacjentów ze swojej listy aktywnej, osoby które kwalifikują się do programu.

     5. Zobowiąże się, iż osoby przeszkolone będą zobowiązane do udzielenia świadczenia zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu z pacjentami ankiet edukacyjnych.

     6. Zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).

     7. Akceptuje, iż wynagrodzenie za świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna konsultacja będzie wynosiło 48,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi do Regulaminu konkursu Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16.

   V. Kryteria premiujące dot. wyboru placówek POZ

   Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami premiującymi:

   Ilość zadeklarowanych ankiet edukacyjnych w miesiącu

   POZ deklaruje przeprowadzenie 1-4 ankiet edukacyjnych w miesiącu – 0 pkt

   POZ deklaruje przeprowadzenie 5 i więcej ankiet edukacyjnych w miesiącu – 10 pkt

   W przypadku złożenia więcej ofert niż przewidziane limity decydować będzie kolejność zgłoszeń ofert

   VI. Termin i warunki realizacji usługi

     1. Termin realizacji usługi – od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 roku.

     2. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik
      nr 2 do niniejszego Naboru.

   VII.Wykluczenia

   Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

   Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Procedur określonych w podrozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów nie stosuje się do: wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych. Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się stawki jednostkowe. Tym samym Zamawiający zezwala na składanie ofert przez podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo.

   VIII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

   Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron
   i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zawartej pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą pod rygorem nieważności co zostało uregulowane we wzorze umowy.

   IX. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru

    1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu składania ofert.

    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania Ofert.

    3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.

    4. Zamawiający o wynikach naboru powiadomi wszystkie placówki POZ, które złożyły ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego

    5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego naboru i akceptuje jej zapisy.

    6. Jeśli w wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający nie dokona wyboru łącznie 60 Placówek POZ, jak wynika z założeń Projektu Zamawiający ogłosi dodatkową procedurę.

   Załączniki do ogłoszenia

   1 Nabór przeprowadzany jest zgodnie ze Stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie procedury naboru placówek POZ w programach polityki zdrowotnej finansowanych w ramach POWER

Posted in Aktualności, Ogłoszenia, Projekty by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support