KONKURS OFERT „B” poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie urologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

KONKURS OFERT „B” poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie urologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia
0 22 sierpnia 2017

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1368) 

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT „B”

 

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie urologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia na okres 5-ciu lat od daty podpisania umowy 

Przedmiot konkursu obejmuje:

przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych w zakresie urologii w pomieszczeniach należących do Udzielającego Zamówienie; informacje na temat rodzajów i przewidywanej liczby badań znajdują się w materiałach informacyjnych. Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wymagania:

W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

Wymagania w stosunku do osób udzielających świadczeń zdrowotnych objętych konkursem ofert:

  1. lekarz specjalista w dziedzinie urologii,
  2. lekarz posiadający certyfikaty Sekcji PTU, EAU,
  3. lekarz dopełniający obowiązku doskonalenia zawodowego,

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r.)

Kwalifikacje podlegające dodatkowej punktacji:

  • lekarz biorący udział w badaniach klinicznych – onkologia kliniczna (badacz, współbadacz),
  • aktywna działalność naukowa, potwierdzona publikacjami naukowymi,
  • tytuł naukowy
  • certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń z dziedziny urologii
  • szkolenia i stypendia zagraniczne

Szczegółowe warunki konkursu:

Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków konkursu ofert można zapoznać się w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 302 (Dział Organizacji i Kadr) w dni robocze w godz. 10.00-12.00. Informacji udziela p. Jolanta Biernat, tel. 71/36-89-205,
e-mail: biernat.j@dco.com.pl lub p. Dorota Sęk tel. 71/36-89-209.

Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.dco.com.pl.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie urologii” w siedzibie Udzielającego zamówienia w pok. nr 306 (Dział Organizacji  i Kadr) w bud. H (budynek Dyrekcji) pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w terminie do dnia 29.08.2017r. do godziny 09:00. 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2017 r. o godzinie 11:00 w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu: Sala Konferencyjna pok. nr 315 budynek H, pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu. Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert bezpośrednio po otwarciu ofert w tym samym miejscu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 i na stronie internetowej www.dco.com.pl w dniu 29.08.2017r.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze
i skarga.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:

– wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania jeśli będzie to celowe
z punktu widzenia zabezpieczenia statutowej działalności udzielającego zamówienia
i prawidłowości organizowania udzielania świadczeń zdrowotnych,

– wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia.

                                                                           DYREKTOR

         Dolnośląskiego Centrum Onkologii

                      we Wrocławiu

   dr hab. nauk med. Adam Maciejczyk

Posted in Aktualności, Konkursy by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support