Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie kompleksowego wykonywania badań PET/CT na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.

Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie kompleksowego wykonywania badań PET/CT na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.
0 28 kwietnia 2017

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. 1638) 

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT 

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie kompleksowego wykonywania badań  PET/CT 

na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.

 

Wymagania:

W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

 

Szczegółowe warunki konkursu:

Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków konkursu ofert można zapoznać się
w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 302 w dni robocze w godz. 10.00-12.00. Informacji udziela Jolanta Biernat tel. 71/ 36- 89-205 e-mail Biernat.j@dco.com.pl lub Dorota Sęk tel. 71/36-89-209.

Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.dco.com.pl.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej – badania PET/CT” w siedzibie Udzielającego zamówienia w pok. nr 306a (Dział Organizacji i Kadr) w bud. H (budynek Dyrekcji) pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w terminie do dnia 8 maja 2017 r. do godziny 09.00.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2017r. o godzinie 11.30 w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu: Sala Konferencyjna pok. nr 315 budynek H, pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu. Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert bezpośrednio po otwarciu ofert w tym samym miejscu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 i na stronie internetowej www.dco.com.pl w dniu  09 maja 2015r.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:

  • wybrania kilku ofert, jeśli będzie to celowe z punktu widzenia zabezpieczenia statutowej działalności udzielającego zamówienia i prawidłowości organizowania udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia.

 

Posted in Konkursy by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support