DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POWIERZCHNI STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ DCO.

17 listopada 2020

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest najem powierzchni 40 m² z przeznaczeniem na:

sklepik spożywczy z małą gastronomią za zryczałtowaną kwotę nie mniejszą niż 4.400 zł miesięcznie netto(110 zł za 1 m²).

 

WYMAGANIA DOTYCZACE OFERTY: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Oferta powinna zawierać:

a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia

b) dane o oferencie: nazwę i siedzibę ,NIP,lub/i dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania ( oferent będący przedsiebiorcą wpisany do właściwego rejestru powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru sądowego)

c) proponowaną cenę za przedmiot przetargu nie mniejszą niż 4400 zł netto miesięcznie.

 

TERMIN I WARUNKI PRZETARGU

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2020 r. o godz. 10:30 w bud. F pok.205 w siedzibie DCO, oferty należy składać w pok. 205 II piętro bud. F do 02.12.2020 r.do godz. 10:00.

Wszelkie informacje, można uzyskać w siedzibie ogłaszającego przetarg we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 bud. F pok. 205 do dnia 01.12.2020. do godz. 15:00 pod nr telefonu 71 36-89-230. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

  1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Santander Bank Polska S.A. Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000.

Wniesienie wadium oferent winien udokumentować najpóźniej przed terminem otwarcia ofert.

Wadium zwraca sie niezwłocznie po zakonczeniu przetargu lub jego unieważnieniu,jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana,zalicza sie na poczet ceny najmu.

  1. Nie będą rozpatrywane oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonywali jakiekolwiek zamówienie dla Zamawiającego lub z którymi rozwiązano umowę z przyczyn leżących po ich stronie, bez względu na wpłacone wadium.
  2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Umowa najmu zostanie zawarta nie później niź 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.
  4. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeśli oferenci zaoferowali tę samą cenę.
  5. Przetarg jest ważny, gdy weźmie udział co najmniej jeden oferent, który złoży wymagane w zaproszeniu dokumenty oraz wniesie wadium.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Posted in Konkursy, Ogłoszenia by ADMIN