Dolnośląskie Centrum Onkologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCO.

Dolnośląskie Centrum Onkologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCO.
0 1 sierpnia 2017

Dolnośląskie Centrum Onkologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCO.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego (zwanym dalej przetargiem) jest sprzedaż środków trwałych:

poz. 1. stół mammotomiczny Fischer Mammotest Plus/S, rok prod. 2002, nr fabryczny 9654-0602-014 nr inwent. TIV 42-48/1a, wartość księgowa 1.037.000,00 zł, wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite).Wartość( cena wywoławcza) w/w urządzenia do sprzedaży została wyceniona na kwotę 25.500,00zł netto

poz. 2. mammograf GE MGX-2000 rok prod. 2006, nrfabryczny 20560 nr inwent. TIV 42-30/4, wartość księgowa 418.039,74 zł, wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite).Wartość ( cena wywoławcza) w/w urządzenia do sprzedaży została wyceniona na kwotę 28.500,00 zł netto

poz. 3. mammograf GE MGX-2000 rok prod. 2007, nrfabryczny S/N 20680 nr inwent. TIV 42-30/5, wartość księgowa 303.213,69 zł, wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite). Wartość(cena wywoławcza) w/w urządzenia do sprzedaży została wyceniona na kwotę 30.000,00 zł netto

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie co do każdej pozycji – każdego ze środków trwałych 1-3

2. Oferta powinna zwierać:

  1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
  2. dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP , lub/i dodatkowo imię i nazwisko adres zamieszkania (oferent będący przedsiębiorcą wpisany do właściwego rejestru powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru sądowego),
  3. proponowaną cenę za przedmiot przetargu nie mniejszą niż
  • poz. 1 – 25.500,00 netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – cena wywoławcza,
  • poz. 2 – 28.500,00 zl netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – cena wywoławcza,
  • poz. 3 – 30.000,00 zł netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – cena wywoławcza,
  1. termin związania ofertą wynoszący 14 dni licząc od dnia upływu składania ofert .

TERMIN I WARUNKI PRZETARGU

3. Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2017 o godz. 10.30 w bud. „H” pok. 315 w siedzibie DCO.

Oferty należy składać w pok. 205 II piętro w bud. F do 09.08.2017 r. do godz.10:00

4. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego, co do którego składa ofertę, na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii w BZ WBK nr 52 1500 1793 1217 9002 2185 0000.
Wniesienie wadium oferent winien udokumentować najpóźniej przed terminem otwarcia ofert. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta , którego oferta została wybrana , zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego.

5.Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi

6. Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.

7. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia sprzętu medycznego najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży

8. Sprzęt medyczny jest dostępny dla nabywcy niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

9. Nabywca na własny koszt dokonuje odbioru, załadunku i transportu urządzenia

10.Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeśli oferenci zaoferowali tę samą cenę.

11. Przetarg jest ważny, gdy weźmie w nim udział co najmniej jeden oferent, który złoży wymagane w zaproszeniu dokumenty oraz wniesie wadium.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Posted in Ogłoszenia by Oleksandr Stepanets
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support