Dolnośląskie Centrum Onkologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCO – Błony i Utrwalacze

Dolnośląskie Centrum Onkologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCO – Błony i Utrwalacze
0 21 grudnia 2017

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego (zwanym dalej przetargiem) jest sprzedaż środków trwałych:

 • poz.1. Błony mammograficzne typu MinR 2000 + o wymiarach 18 x24 – w ilości 2.800 szt. ( 28 opak.) za kwotę 3.920 zł. netto.
 • poz.2 Błony mammograficzne typu MinR 2000+ o wymiarach 24 x 30 –  w ilości 2.400 szt. ( 24 opak.) za kwotę 5.040 zł. netto.
 • poz.3 Komplet wywoływacza EX2 do obróbki automatycznej w ilości 46 butelek – za kwotę 6.440 zł netto.
 • poz.4. Komplet utrwalacza L04 do obróbki automatycznej w ilości 58 butelek –  za kwotę 4.060 zł

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie co do każdej pozycji – każdego ze środków trwałych 1-4

2. Oferta powinna zwierać:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
 2. dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP , lub/i dodatkowo imię i nazwisko adres zamieszkania (oferent będący przedsiębiorcą wpisany do właściwego rejestru powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru sądowego),
 3. proponowaną cenę za przedmiot przetargu nie mniejszą niż
 • poz. 1 – 3.920 netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – cena wywoławcza,
 • poz. 2 – 5.040 zl netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – cena wywoławcza,
 • poz. 3 – 6.440 zł netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – cena wywoławcza,
 • poz. 4 – 4.060 zł netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – cena wywoławcza,
 1. termin związania ofertą wynoszący 14 dni licząc od dnia upływu składania ofert .

TERMIN I WARUNKI PRZETARGU

3. Przetarg odbędzie się w dniu 5.01.2018 o godz. 10.30 w bud. „H” pok. 315 w siedzibie DCO.

Oferty należy składać w pok. 205 II piętro w bud. F do 5.01.2018 r. do godz.10:00

4. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego, co do którego składa ofertę, na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii w BZ WBK nr 52 1500 1793 1217 9002 2185 0000.
Wniesienie wadium oferent winien udokumentować najpóźniej przed terminem otwarcia ofert. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta , którego oferta została wybrana , zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego.

5.Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi

6. Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.

7. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia mienia najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży

8. Mienie ruchome jest dostępne dla nabywcy niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

9. Nabywca na własny koszt dokonuje odbioru, załadunku i transportu.

10.Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeśli oferenci zaoferowali tę samą cenę.

11. Przetarg jest ważny, gdy weźmie w nim udział co najmniej jeden oferent, który złoży wymagane w zaproszeniu dokumenty oraz wniesie wadium.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support