Kategoria: PRACA

19 stycznia 2021

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni  osobę do pracy Dziale Organizacji i Kadr  na stanowisku  

SPECJALISTY DS. SZKOLEŃ

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 • Planowanie, organizowanie i analizowanie szkoleń pracowników, nadzorowanie terminów ważności szkoleń.
 • Sporządzanie rocznego planu szkoleń w DCO.
 • Organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich, współpraca z uczelniami, szkołami zawodowymi, sporządzanie i zawieranie umów o praktyki zawodowe, nadzorowanie realizowanych praktyk, wystawianie zaświadczeń i opinii
  o praktykach.
 • Opracowywanie dokumentacji dot. uprawnień jednostki do prowadzenia staży kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji.
 • Prowadzenie spraw personelu medycznego odbywającego w DCO szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim.
 • Prowadzenie rejestrów i dokumentacji osób odbywających staże.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizowanymi w DCO umowami o wolontariat.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • wykształcenie wyższe, najmilej widziane prawo, administracja, zarządzanie,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej, KPA,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy o podobnym charakterze,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, godziny pracy 7:30 – 15:05,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Oferty (CV) prosimy składać za pomocą przycisku aplikuj, pytania odnośnie zatrudnienia można kierować na adres mailowy: szozda.m@dco.com.pl

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

DCO kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.
Posted in PRACA by admin
19 stycznia 2021

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni osobę do pracy Dziale Organizacji i Kadr  na stanowisku

SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNYCH

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 • przygotowywanie konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • redakcja zarządzeń wewnętrznych i prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych, a także centralnego rejestru umów,
 • przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru,
 • przyjmowanie wniosków i roszczeń związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i majątku szpitala, prowadzenie związanych z tym postępowań wyjaśniających
  i korespondencji oraz przekazywanie we właściwym terminie stosownej dokumentacji brokerowi lub firmie ubezpieczeniowej,
 • opracowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących ubezpieczenia majątkowego
  i odpowiedzialności cywilnej szpitala, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • załatwianie formalności związanych ze zmianami w strukturze organizacyjnej komórek szpitala,
 • udział w opracowywaniu dokumentów organizacyjnych DCO,
 • prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działalności szpitala,

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • wykształcenie wyższe, najmilej widziane prawo, administracja, zarządzanie,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej, KPA,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy o podobnym charakterze, najchętniej w branży medycznej,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, godziny pracy 7:30 – 15:05,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Oferty (CV) prosimy składać za pomocą przycisku aplikuj, pytania odnośnie zatrudnienia można kierować na adres mailowy: szozda.m@dco.com.pl

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

DCO kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.
Posted in PRACA by admin
11 stycznia 2021

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni  osobę do pracy w Sekcji Płac w Dziale Organizacji i Kadr

na stanowisku   SPECJALISTA ds. PŁAC

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych,
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS,
 • umiejętność sporządzania korekt ZUS,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP).

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doskonała, praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista w organizacji zatrudniającej ponad 200 osób,
 • biegła znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza arkusza Excel, oraz programu Płatnik,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, godziny pracy 7:30 – 15:05,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udział w szkoleniach,
 • pracę w przyjaznej atmosferze, w zgranym zespole.

 

Oferty (CV) prosimy składać w siedzibie DCO we Wrocławiu,
Pl. Hirszfelda 12 w budynku H, 3 piętro, pokój 302 lub za pomocą przycisku „aplikuj”

Dodatkowe informacje i zapytania na adres mailowy: szozda.monika@dco.com.pl

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

DCO kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.
Posted in Aktualności, PRACA by admin