DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na kierowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz hospitalizowanych pacjentów Udzielającego Zamówienia

0 22 maja 2019

Wrocław, 22 maja 2019 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.00-010/19 Tytuł projektu: Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów płuc na terenie 3 województw. Obszar realizacji Projektu: województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie.   Wymagania wobec partnerów (partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt):

 1. Organizacja pozarządowa lub partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki nowotworów płuc.

lub

 1. Partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentuj

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 20 maja 2019

    Wymagania zawodowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub praca magisterska wykonana technikami biologii molekularnej wraz z opinią promotora
 • znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • silna motywacja do pracy, chęć nauki nowych technik laboratoryjnych oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole

     Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych:

 • wykonywanie badań diagnostycznych przy użyciu następujących metod: izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, NGS
 • interpretacja wyników badań
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w zakresie biologii molekularnej
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych
 • przyjmowanie i opracowywanie materiału biologicznego z badań klinicznych
 • przygotowywanie zamówień na odc

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 15 marca 2019

Udzielający zamówienia – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, informuje, iż na podstawie § 13 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert z dnia 28.02.2019 r., stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego nr 30/2019 – odwołuje konkurs ofert w całości.

Posted in Konkursy by Dorota Sęk
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support