Sprzedaż z wolnej ręki wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Sprzedaż z wolnej ręki wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
0 18 maja 2016

Wrocław dnia 18.05.2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

 1. Przedmiotem sprzedaży wraz z demontażem jest : aparat RTG do zdjęć ze stołem z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym lampy typ MULTIX TOP P firmy SIEMENS rok prod. 2007 rok instalacji 2007 nr seryjny 1212 nr inwentarzowy TIV 40-2/5 wraz z systemem ucyfrowienia RTG typ FCR CAPSULA XL oraz stojakiem Buckyego VERTIX
  – aparat RTG jest sprawny .
  – oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 2. Oferta powinna zawierać:
  – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
  – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania
  – proponowaną cenę netto
  (nabywca jest zwolniony z podatku VAT)
 3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia aparatu RTG lub najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna –sprzedaży
  – umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty
  – aparat RTG jest dostępny dla nabywcy nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania sprzedaży z wolnej ręki i wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
 5. Wszelkie informacje, formularze oferty oraz projekt umowy można pobierać w siedzibie ogłaszającego przetarg w Dziale Eksploatacji i Logistyki IV piętro pok. 410 do dnia 30.05.2016 r. do godz. 9°°( tel :71 /36-89-230)
  – oferenci zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu w dniu pobrania formularza ofertowego zobowiązani są do dokonania wizji aparatu RTG.
 6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaakceptowany projekt umowy oraz protokół z dokonanej wizji aparatu
 7. Oferty należy składać do dnia 30.05.2016 r. do godz. 10°° w formie pisemnej na formularzach udostępnionych w siedzibie ogłaszającego przetarg (pok. 410 bud. H) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno wraz z demontażem aparatu RTG”.
 8. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 9. Oferty nie spełniające powyższych warunków lub złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
 10. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert.
 11. Komisja przystąpi do rozstrzygnięcia przetargu w dniu 30.05.2016 r. o godz. 10³° w siedzibie ogłaszającego przetarg.
Posted in Konkursy by admin