Projekty współfinansowane

NOWE_NSS_logoUMWD_UE_kolor_nazwaDolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu realizuje obecnie projekt:

 

Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego służącego wysokospecjalistycznym technikom diagnostyki i terapii onkologicznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 pt.

 

www.rpo.dolnyslask.pl

pet1

Pracownia Medycyny Nuklearnej – PET-CT

Nr wniosku: WND-RPDS.08.01.00-02-002/15

Wydatki kwalifikowalne: 23 776 067,01 PLN
Poziom dofinansowania: 57,30%
Kwota dofinansowania: 13 623 686,40 PLN

Okres realizacji Projektu:

 

  • Data rozpoczęcia realizacji projektu: 12.06.2015 r.

 

  • Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu: 05.09.2014 r.

 

  • Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 16.10.2015

 

  • Data zakończenia finansowego realizacji projektu: 31.10.2015

 

Cel projektu:

 

Celem ogólnym projektu jest obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób onkologicznych, poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i radioterapię) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zakupowi nowoczesnego urządzenia diagnostycznego PET/CT oraz przyspieszacza liniowego (Akceleratora) do radioterapii. Pod względem technicznym dostosowane zostaną pomieszczenia, w których planuje się montaż nowoczesnej aparatury. Przeszkolony zostanie personel medyczny i techniczny.

 

Cele szczegółowe:

 

  • Diagnostyka i rekomendacja do leczenia metodami radioterapii chorób nowotworowych wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego.

 

  • Kształtowanie świadomości związanej z profilaktyką chorób onkologicznych pośród mieszkańców województw dolnośląskiego.

 

  • Poprawa dostępności do nowoczesnej aparatury diagnostycznej i metody leczniczej.

 

  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom napromieniania na przestarzałej aparaturze.

 

  • Poprawa jakości terapii onkologicznej.

 

  • Ograniczenie występowania chorób współistniejących czy przerzutów dzięki zwiększonej dostępności do nowoczesnej diagnostyki i terapii.

 

  • Upowszechnienie standardów w terapii onkologicznej poprzez promowanie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

 

  • Poprawa jakości leczenia skojarzonego.

zakł_radio_terapii_3

Zakład Radioterapii (nowy akcelerator)