Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem – Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem – Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM
0 6 czerwca 2016

Wrocław, 06.06.2016.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem : Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM Sensation Open, rok prod. 1999, w pełni zmodernizowany w roku 2007, nr seryjny 49415, nr inwentarzowy TIV 40-15/1 . Wartość początkowa w/w aparatu wynosiła 6.783.402,76 zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 (umorzona). Wartość w/w aparatu do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 195.000,00 zł netto (razem z demontażem).
  – aparat Tomograf Komputerowy jest sprawny.
  – oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 2. Oferta powinna zawierać:
  – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania,
  – proponowaną cenę za przedmiot przetargu w wysokości co najmniej 195.000,00 zł (nabywca jest zwolniony z podatku VAT),
  – przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Bank Zachodni 35 O/Wrocław nr 57150017931217900075280000 i do oferty załączyć oryginał lub kserokopię wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż trzy dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu,
  – wadium wpłacone przez oferenta ,którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego,
  – jeżeli oferent którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia Tomografu Komputerowego najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży,
  – umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty,
  – Tomograf Komputerowy jest dostępny dla nabywcy nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania przetargu i wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
 6. Wszelkie informacje, formularze oferty oraz projekt umowy można pobierać w siedzibie ogłaszającego przetarg w Dziale Eksploatacji i Logistyki bud. H, IV piętro, pok. 410 do dnia 14.06.2016. do godz. 9°°( tel: 71/36-89-230),
  – oferenci zainteresowani wzięciem udziału w przetargu w dniu pobrania formularza ofertowego zobowiązani są do dokonania wizji Tomografu Komputerowego.
 7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaakceptowany projekt umowy oraz protokół z dokonanej wizji aparatu.
 8. Oferty należy składać do dnia 14.06.2016. do godz. 10°° w formie pisemnej na formularzach udostępnionych w siedzibie ogłaszającego przetarg (pok. 410 bud. H) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno wraz z demontażem Tomografu Komputerowego”.
 9. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 10. Oferty nie spełniające powyższych warunków lub złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
 11. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert.
 12. Komisja przystąpi do rozstrzygnięcia przetargu w dniu 14.06.2016. o godz. 10³° w siedzibie ogłaszającego przetarg.
Posted in Aktualności, Konkursy by admin