Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
0 18 kwietnia 2016

Wrocław dnia 18.04. 2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem :

Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym komora laminarna, rok zakupu: 1998, nr fabryczny: 98101450, nr inwentarzowy: TIV 43-11/9. Wartość początkowa komory laminarnej wynosiła 23.799,73zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 zł (umorzona). Wartość w/w komory laminarnej do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 15.000,00 zł

 • Komora laminarna jest sprawna .
 • Oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
 • dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania
 • proponowaną cenę za przedmiot przetargu 15.000 zł

(nabywca jest zwolniony z podatku VAT)

 • przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Bank Zachodni 35 O/Wrocław nr 57150017931217900075280000.

i do oferty załączyć kserokopię wniesionego wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem

3.

 • wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż trzy dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu
 • wadium wpłacone przez oferenta ,którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego
 • jeżeli oferent którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4.

 • nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia komory laminarnej najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna –sprzedaży
 • umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty
 • Tomograf Komputerowy jest dostępny dla nabywcy nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży

5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania przetargu i wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych

6. Wszelkie informacje, formularze oferty oraz projekt umowy można pobierać w siedzibie ogłaszającego przetarg w Dziale Eksploatacyjnym i Logistyki IV piętro pok. 410 do dnia 06.05.2016 r. 2016 r. do godz. 9°°( tel :71 /36-89-230)

 • oferenci zainteresowani wzięciem udziału w przetargu w dniu pobrania formularza ofertowego zobowiązani są do dokonania wizji komory laminarnej

7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaakceptowany projekt umowy oraz protokół z dokonanej wizji aparatu

8. Oferty należy składać do dnia 06.05.2016 r. do godz. 10°° w formie pisemnej na formularzach udostępnionych w siedzibie ogłaszającego przetarg (pok. 410 bud. H) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno wraz z demontażem komory laminarnej

9. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

10. Oferty nie spełniające powyższych warunków lub złożone po terminie podlegają odrzuceniu

11. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert

12. Komisja przystąpi do rozstrzygnięcia przetargu w dniu 06.05.2016 r.

o godz. 10³° w siedzibie ogłaszającego przetarg.

Posted in Konkursy by admin