Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
0 30 maja 2016

Wrocław dnia 30.05. 2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym jest komora laminarna, rok zakupu: 1998, nr fabryczny: 98101450, nr inwentarzowy: TIV 43-11/9. Wartość początkowa komory laminarnej wynosiła 23.799,73zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 zł (umorzona). Wartość w/w komory laminarnej do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 7.350,00 zł
  – Komora laminarna jest sprawna.
  – Oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 2. Oferta powinna zawierać:
  – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
  – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania
  – proponowaną cenę za przedmiot przetargu 7.350,00 zł (nabywca jest zwolniony z podatku VAT)
  – przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Bank Zachodni 35 O/Wrocław nr 57150017931217900075280000. Do oferty załączyć kserokopię wniesionego wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż trzy dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu
  – wadium wpłacone przez oferenta ,którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego.
  – jeżeli oferent którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia komory laminarnej najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna –sprzedaży
  – umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.
  – Tomograf Komputerowy jest dostępny dla nabywcy nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania przetargu i wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
 6. Wszelkie informacje, formularze oferty oraz projekt umowy można pobierać w siedzibie ogłaszającego przetarg w Dziale Eksploatacyjnym i Logistyki IV piętro pok. 410 do dnia 10.06.2016 r. 2016 r. do godz. 9°°( tel :71 /36-89-230)
  – oferenci zainteresowani wzięciem udziału w przetargu w dniu pobrania formularza ofertowego zobowiązani są do dokonania wizji komory laminarnej.
 7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaakceptowany projekt umowy oraz protokół z dokonanej wizji aparatu
 8. Oferty należy składać do dnia 10.06.2016 r. do godz. 10°° w formie pisemnej na formularzach udostępnionych w siedzibie ogłaszającego przetarg (pok. 410 bud. H) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno wraz z demontażem komory laminarnej
 9. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 10. Oferty nie spełniające powyższych warunków lub złożone po terminie podlegają odrzuceniu
 11. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert
 12. Komisja przystąpi do rozstrzygnięcia przetargu w dniu 10.06.2016 r. o godz. 10³° w siedzibie ogłaszającego przetarg.
Posted in Konkursy by admin