Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
0 2 maja 2016

Wrocław dnia 02.05.2016 r

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem :

Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym jest aparat RTG do zdjęć ze stołem z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym lampy typ MULTIX TOP P firmy SIEMENS rok prod. 2007 rok instalacji 2007 nr seryjny 1212 nr inwentarzowy TIV 40-2/5 wraz z systemem ucyfrowienia RTG typ FCR CAPSULA XL oraz stojakiem Buckyego VERTIX o wartości rynkowej 43.117,10 zł brutto wartość księgowa 0,00 zł ( umorzona.)

 • aparat RTG jest sprawny
 • oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
 • dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania
 • proponowaną cenę za przedmiot przetargu 43.117,10 zł (nabywca jest zwolniony z podatku VAT)
 • przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Bank Zachodni 35 O/Wrocław nr 57150017931217900075280000
 • do oferty załączyć kserokopię wniesionego wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem

3. Wadium

 • wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż trzy dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu
 • wadium wpłacone przez oferenta ,którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego
 • jeżeli oferent którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4. Cena nabycia

 • nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia aparatu RTG lub najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna –sprzedaży
 • umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty
 • aparat RTG jest dostępny dla nabywcy nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży

5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania przetargu i wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych6. Wszelkie informacje, formularze oferty oraz projekt umowy można pobierać w siedzibie ogłaszającego przetarg w Dziale Eksploatacji i Logistyki IV piętro pok. 410 do dnia 13.05.2016 r. do godz. 9°°( tel :71 /36-89-230). Oferenci zainteresowani wzięciem udziału w przetargu w dniu pobrania formularza ofertowego zobowiązani są do dokonania wizji aparatu RTG
7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaakceptowany projekt umowy oraz protokół z dokonanej wizji aparatu
8. Oferty należy składać do dnia 13.05.2016 r. do godz. 10°° w formie pisemnej na formularzach udostępnionych w siedzibie ogłaszającego przetarg (pok. 410 bud. H) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno wraz z demontażem aparatu RTG
9. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
10. Oferty nie spełniające powyższych warunków lub złożone po terminie podlegają odrzuceniu
11. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert
12. Komisja przystąpi do rozstrzygnięcia przetargu w dniu 13.05.2016 r. o godz. 10³° w siedzibie ogłaszającego przetarg.

Posted in Konkursy by admin