Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
0 20 kwietnia 2016

Wrocław dnia 14.04.2016 r.

                             Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

                                  53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

 

Ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony  na sprzedaż wraz z demontażem  środka  trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem : 

Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż  wraz z  demontażem środka trwałego, którym jest aparat RTG  do zdjęć ze  stołem  z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym lampy  typ  MULTIX TOP P firmy SIEMENS rok prod.  2007 rok instalacji  2007 nr seryjny 1212 nr inwentarzowy TIV 40-2/5 wraz z  systemem  ucyfrowienia RTG  typ FCR CAPSULA XL  oraz stojakiem Buckyego  VERTIX o wartości rynkowej 61.595,87 zł brutto wartość księgowa 0,00 zł ( umorzona.)

 • aparat RTG jest  sprawny .
 • oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej  w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
 • dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres   zamieszkania
 • proponowaną cenę za przedmiot przetargu 61.595,87 zł
 • (nabywca jest zwolniony z podatku VAT)
 • przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Bank Zachodni 35 O/Wrocław nr 57150017931217900075280000.
 • do oferty załączyć kserokopię wniesionego wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem

3.

 • wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego unieważnieniu, jednak nie później niż trzy dni robocze od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu
 • wadium wpłacone przez oferenta ,którego oferta została wybrana   zalicza się na poczet ceny nabycia  środka trwałego
 • jeżeli oferent którego oferta została wybrana odmówi zawarcia    umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4.

 • nabywca zobowiązany jest zapłacić  cenę nabycia aparatu RTG lub      najpóźniej do dnia  podpisania umowy kupna –sprzedaży
 • umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty
 • aparat RTG jest dostępny dla nabywcy nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży

5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania przetargu i wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych

6. Wszelkie informacje, formularze oferty oraz projekt umowy można pobierać w siedzibie ogłaszającego przetarg w Dziale  Eksploatacji i Logistyki  IV piętro pok. 410 do dnia 29.04.2016 r. do godz. 9°°( tel :71 /36-89-230)

 • oferenci zainteresowani wzięciem udziału  w przetargu w dniu pobrania formularza ofertowego zobowiązani są do dokonania wizji aparatu RTG

7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaakceptowany projekt umowy oraz protokół z dokonanej wizji aparatu

8. Oferty należy składać do dnia 29.04.2016 r. do godz. 10°° w formie pisemnej na formularzach udostępnionych w siedzibie ogłaszającego przetarg (pok. 410 bud. H) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno wraz z demontażem aparatu  RTG

9. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

10. Oferty nie spełniające powyższych warunków lub złożone po terminie podlegają odrzuceniu

11. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert

12. Komisja przystąpi do rozstrzygnięcia przetargu w dniu 29.04.2016 r. o godz. 10³° w siedzibie ogłaszającego przetarg.

Posted in Konkursy by admin