Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
0 15 grudnia 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16

 

Tytuł projektu:

Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie 3 województw.

Cel partnerstwa:

 • Wzrost świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi

Zakres tematyczny projektu:

 • świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej
 • działania edukacyjne w ramach profilaktyki pierwotnej
 • utworzenie i prowadzenie platformy współpracy
 • realizacja programu wsparcia emocjonalnego

Wymagania wobec partnerów (partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt):

I.

Parter społeczny reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – minimum jeden zrealizowany projekt (jako Lider lub Partner).
 • Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.
 • Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 • Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html

II.

Organizacja pozarządowa reprezentująca interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. chorób nowotworów głowy i szyi.

 • Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich – minimum jeden zrealizowany projekt (jako Lider lub Partner).
 • Doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych dla pacjentów.
 • Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.
 • Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 • Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

http://www.zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej (dotyczy zarówno partnera społecznego, jak i organizacji pozarządowej).

Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań profilaktycznych dla pacjentów dot. chorób nowotworowych głowy i szyi (dotyczy organizacji pozarządowej).

Z ofertą należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.

 2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Składanie ofert:

Oferty należy składać do 09.01.2017 roku do godz. 12:00 na adres:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

z dopiskiem: „Oferta partnerstwa – konkurs ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16″

(rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną w wymaganym terminie).

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 71 36 89 254 oraz pod adresem e-mail: wok@dco.com.pl – Dawid Błaszczyk, Małgorzata Stanisławska

Kryteria wyboru Partnerów:

 • Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.
 • Doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych dla pacjentów.
 • Oferowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 • Ocena złożonych ofert prowadzona będzie przez komisję, w skład której wejdą dwie osoby wyznaczone DCO.
 • Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wyboru partnerów w ilości zapewniającej skuteczną realizację projektu.
 • Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 11.01.2017 r. dnia od zakończenia naboru na stronie internetowej http://www.dco.com.pl/.
 • Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.
 • Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

 

 • Konkurs na partnerów – wynik 16.01.2017

 • Posted in Aktualności, Projekty by admin