Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie kompleksowego wykonywania badań PET/CT na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.

Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie kompleksowego wykonywania badań PET/CT na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.
0 28 kwietnia 2017

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. 1638) 

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT 

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie kompleksowego wykonywania badań  PET/CT 

na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2020r.

 

Wymagania:

W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

 

Szczegółowe warunki konkursu:

Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków konkursu ofert można zapoznać się
w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 302 w dni robocze w godz. 10.00-12.00. Informacji udziela Jolanta Biernat tel. 71/ 36- 89-205 e-mail Biernat.j@dco.com.pl lub Dorota Sęk tel. 71/36-89-209.

Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.dco.com.pl.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny nuklearnej – badania PET/CT” w siedzibie Udzielającego zamówienia w pok. nr 306a (Dział Organizacji i Kadr) w bud. H (budynek Dyrekcji) pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w terminie do dnia 8 maja 2017 r. do godziny 09.00.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2017r. o godzinie 11.30 w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu: Sala Konferencyjna pok. nr 315 budynek H, pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu. Komisja Konkursowa przystąpi do rozstrzygnięcia konkursu ofert bezpośrednio po otwarciu ofert w tym samym miejscu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 i na stronie internetowej www.dco.com.pl w dniu  09 maja 2015r.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:

  • wybrania kilku ofert, jeśli będzie to celowe z punktu widzenia zabezpieczenia statutowej działalności udzielającego zamówienia i prawidłowości organizowania udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia.

 

Posted in Konkursy by admin