Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie
0 1 czerwca 2015

_MG_7370_okWykaz dokumentów  stanowiących dowód ubezpieczenia

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawniania do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (Art.240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką,

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

Dla emerytów i rencistów

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

Dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia (druk ZUS ZCZA / ZUS ZCNA) z aktualną pieczątką pracodawcy,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty.

W przypadku członków rodziny – dzieci, które ukończyły 18 rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

Uwzględniając okoliczność, że ustawa w art. 67 przyznaje ubezpieczonemu oraz jego członkom rodziny prawo do świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia, potwierdzenie faktu ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia zdrowotnego.

Posted in Rejestracja by admin