Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie

0 1 czerwca 2015

_MG_7370_okWykaz dokumentów  stanowiących dowód ubezpieczenia Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawniania do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (Art.240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).   Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być: Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

  • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką,

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

  • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS

  • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatnie

Posted in Rejestracja by admin